Köpvillkor

Köpvillkor

1. Tillämpningsområde

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga avtal inbegripet beställningar av Carfax rapporter och är tillämpliga på samtliga de tjänster inkluderande mobila lösningar som Carfax tillhandahåller sina kunder.

1.2 Dessa allmänna villkor skall vara exklusivt tillämpliga om inte annat uttryckligen avtalats skriftligen mellan parterna.

1.3 Om inte annat har avtalats skriftligen skall dessa Allmänna villkor även gälla för samtliga framtida transaktioner med Kunden.


2. Tillhandahållande av tjänster och ersättning

2.1 För varje separat beställning skall Kunden erlägga betalning enligt vid var tid gällande prislista.

2.2 Kunden har rätt att återfå pengarna om denne häver köpet inom 14 dagar från köpet. När det gäller CARFAX 5-pack och 10-pack, får ej mer än 1 rapport vara använd om en återbetalning ska göras.

2.3 Du måste vara 18 år för att handla på www.carfax.se.

2.4 Nyttjande av Carfax rapporter och tillgången till databasen får enbart ske för privat bruk. Otillåtet nyttjande ger Carfax rätt att stänga av tillgång till databasen och ger Carfax rätt till ersättning för uppkommen skada.

2.5 Ett 10-pack är tillgängligt ett år från inköpsdatum, dragna rapporter är tillgängliga i 30 dagar. Kunden bekräftar uttryckligen att Carfax rapporter är för personligt bruk.
Kommersiellt bruk, återförsäljning eller omfördelning av Carfax rapporter är strängt förbjudet. "Kommersiellt bruk" definieras som användning av personer som deltar i kommersiell verksamhet gällande söka, köpa eller sälja fordon, eftersom återförsäljning eller distribution av rapporter, eller andra affärsändamål bestäms av CARFAX.
All kommersiell användning av Carfax rapporter är strängt förbjudet Vid misstanke om KOMMERSIELLT BRUK av Carfax-rapporter förbehåller sig CARFAX rätten att stänga kundens konto.

CARFAX förbehåller sig rätten att definiera termen ”kommersiellt bruk” .
Vid kommersiellt användande godkänner kunden att CARFAX debiterar 270 SEK inklusive moms per rapport använt för kommersiellt bruk.

2.6 Systematisk insamling av CARFAX rapporter för att skapa eller sammanställa, direkt eller indirekt, helt eller delvis, en samling, sammanställning, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från CARFAX är strängt förbjudet.

2.7 Efter genomfört köp kan du komma åt din CARFAX-rapport i 30 dagar genom ditt konto. Efter 30 dagar har gått, går rapporten ut och är inte längre tillgänglig.

2.8 Genomförd beställning innebär att du godkänner våra köpvillkor. Alla priser anges inklusive moms.

2.9 För återbetalning fyll i kontaktformuläret

2.10 Carfax förbehåller sig rätten att förbättra eller ändra tjänsterna.

2.11 Vi besvarar all e-post inom 48 timmar måndag-fredag

2.12 Om vi inte kan leverera data inom 30 minuter har kunden rätt att häva köpet

2.13 Konsument har på sätt som lagen (2005:59) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till CARFAX Sverige AB lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar (eller i tillämpliga fall inom 7 arbetsdagar) från den dag konsumenten tog emot varan. När du ångrat köpet ska du få tillbaka dina pengar snarast eller senast inom 30 dagar ifrån mottagandet. Ångerrätten är ej tillämplig för företag.
 
Vill du använda dig av ångerrätten eller reklamation  rekommenderas du att fylla i kontaktformuläret.

2.14 Vid reklamation fyll i kontaktformulär för återbetalning av köpet.

2.15 Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer vid eventuell tvist.


3. Lösenord

3.1 Lösenord är personligt. Kunden ansvarar för all användning av lösenord. Lösenord skall förvaras på sådant betryggande sätt att obehörig person inte kan ta del av det. Kunden skall omedelbart ändra lösenord vid misstanke om att någon annan fått kännedom om detsamma. Vid misstanke om brott skall Kunden omedelbart anmäla detta till polisen. Kunden ansvarar för skada och förlust som uppkommer pga. Kundens försummelse vid handhavande av lösenord.


4. Ansvar för fel

4.1 Carfax tar inte något ansvar för riktigheten, fullständigheten och tillförlitligheten i Carfax rapporter utom i fall då Carfax handlar med uppsåt eller grov vårdslöshet. Vänligen kontakta oss via kontaktformuläret.


5. Driftavbrott m.m.

5.1 Kunden är medveten om att det kan förekomma driftavbrott eller andra fel eller störningar i datasystem som används av bl.a. Carfax och Kunden. Carfax ansvarar inte i något fall för skada som åsamkas Kunden genom att Kunden inte får tillgång till tjänsten pga. av underhåll av Carfax datorsystem, driftavbrott eller andra störningar i Carfax datorsystem eller i av annan leverantör tillhandahållet system för kommunikation mellan Kunden och Carfax eller av annan likartat skäl.


6. Upphovsrätt och skydd för personuppgifter

6.1 Rapporter från Carfax i egenskap av databas är skyddade av upphovsrätt. Bilder, format och layouter av alla slag som används av Carfax är också skyddade av upphovsrätten.

6.2 Kundens data, vilka också kan vara personuppgifter, kommer att samlas in och lagras av Carfax för att fastställa, ändra och avsluta ett avtalsförhållande samt för verkställande av beställningar. Dessa uppgifter omfattar namn, adress, telefon- och faxnummer, e-postadress, bankuppgifter, kreditkortsnummer, form av betalning, leveransadress och antalet Carfax-rapporter som hämtats.

6.3 Vi följer Personuppgiftslagen. Vår betalningspart Borgun uppfyller kraven för PCI DSS.


7. Beviljande av rättigheter till databaser

7.1 Vid beställning av en Carfax-rapport erhåller Kunden en icke-exklusiv användarrätt, utan restriktion till tid och rum, till Carfax-rapport som har beställts.

7.2 Kunden har enbart rätt att kopiera Carfax rapporter och enskilda uppgifter i rapporterna för enskilt bruk.

7.3 Kunden får inte sprida, kopiera eller återskapa databasen, varken i sin helhet eller delar av den till tredje man, eller för allmänt bruk. Det är i synnerhet inte tillåtet för Kunden att sälja, kostnadsfritt vidarebefordra, hyra ut eller leasa databasen, varken i sin helhet eller delar av den.

7.4 Att på något vis dra rapporter automatiskt är förbjudet. Web-scraping är också helt och hållet förbjudet. CARFAX förbehåller sig rätten att stänga av en kunds konto vid misstanke om felaktig eller otillåten användning av dess databas.

7.5 Kunden skall endast beviljas tillgång till databasen under en begränsad tidsperiod, för att göra det möjligt att hämta uppgifter. Eventuella överblivna rapportkrediter bör användas inom ett år från inköpsdatum, då de efter det upphör att gälla. Kunden har ingen rätt att överföra användarrättigheter som har beviljats, till en tredje part.

Vänligen kontakta oss via kontaktformuläret.


8. Äganderättsförbehåll, avstängning och uppsägning

8.1 Underlåter Kunden att fullgöra sina skyldigheter gentemot Carfax, har Carfax rätt att omedelbart avstänga Kunden från tillgång till tjänsterna. Uppkommer kostnader för Carfax med anledning härav skall dessa bäras av Kunden. Brister Kunden i sin betalningsskyldighet mot Carfax men inbetalas samtliga obetalda förfallna skulder inom en (1) vecka har Kunden rätt till fortsatt nyttjande av tjänsterna under förutsättning av att fortsatta betalningar sker rättidigt. Vänligen kontakta oss via kontaktformuläret.


9. Force majeure

9.1 Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan ("befriande omständighet") och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet därav. Såsom befriande omständighet ska anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, knapphet på transportmedel, varor eller energi eller olyckshändelse av större omfattning samt fel i eller försening av leverans från underleverantör orsakad av sådan befriande omständighet.
 
9.2 Part som påkallar befrielse enligt bestämmelserna ovan skall utan dröjsmål underrätta andra parten därom. Vid försenad underrättelse har den andra parten rätt till ersättning för skador som hade kunnat undvikas.
 

9.3 Oavsett vad ovan sägs om befrielse från påföljd har part rätt att häva avtalet om fullgörandet av väsentlig förpliktelse försenas med mer än tre (3) månader.


10. Övrigt

10.1 Carfax har rätt att när som helst ändra dessa Allmänna villkor. Vid villkorsändring skall meddelande därom lämnas en (1) månad i förväg. Kunden har rätt att frånträda avtalet om de nya villkoren inte accepteras utan ersättningsrätt mot Carfax. Kunden ansvarar för att hålla sig informerad om gällande villkor. Kunden förbinder sig att följa gällande villkor. Kunden är införstådd med att villkoren kan komma att ändras.
 
10.2 Svensk lag är tillämplig på parternas mellanhavanden och dessa Allmänna villkor. Förenta Nationernas konvention om internationella köpavtal (CISG) är inte tillämplig. Svenska lagvalsregler som leder till att någon annan rätt än svensk rätt är tillämplig skall inte tillämpas.
 
10.3 Tvist i anledning av dessa Allmänna villkor skall avgöras av svensk allmän domstol.

10.4 Om en eller flera bestämmelser i dessa Allmänna villkor är eller blir ogiltiga, skall detta inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna.

11. Samarbete med mekonomen.se

När du använder vår kod får du 15% rabatt på ditt första köp hos www.mekonomen.se. Rabatten är endast giltig online, och endast för produkter, inte tjänster. Gäller dessutom inte utöver befintliga rabatter. Erbjudandet gäller till 30/4-2017.

De här villkoren, tillsammans med återförsäljarens ansökningsblankett med namnet ”Carfax Dealer Advantage Program” och eventuella bevis eller bilagor som bifogas denna, utgör ett avtal (”avtal”) mellan CARFAX Sverige AB (”CARFAX”) och den part som identifieras som ”kund” i ansökan. Läs villkoren noggrant. De innehåller viktig information om dina rättigheter och skyldigheter, liksom begränsningar och undantag som du omfattas av.

1. Giltighetsperiod och uppsägning

Detta avtal gäller från och med det datum då det godkändes av CARFAX och fortsätter att gälla under perioden som specifierats i ert kontrakt (”inledande giltighetsperiod”). Avtalet förnyas automatiskt i perioder enligt kontrakt om inte någondera parten skriftligen meddelar den andra sin avsikt att säga upp avtalet trettio (30) dagar före förnyelsedatumet. Den inledande giltighetsperioden och eventuella efterföljande förnyelseperioder utgör tillsammans ”giltighetsperioden”. CARFAX kan när som helst avsluta avtalet om kunden bryter mot något av avtalets villkor. I direkt anslutning till att avtalet sägs upp av någon av parterna godtar kunden att omedelbart återlämna det marknadsföringsmaterial som CARFAX skickat ut samt avlägsna referenser som visar på anknytning mellan kunden och CARFAX. Fakturan kan skickas och betalning kan mottagas av en tredje part. Om ett avtal täcknas under en prissäkning kan det endast avslutas efter prissänkningsperioden är avslutad.

Under speciella omständigheter som t.ex. konkurs eller företagsnedstängning kan vi efter diskussion lösa en uppsägan innan bindningstid slut. Vid dessa situationer reserverar sig CARFAX rätten att begära en återbetalning på rabatterade belopp.

2. Licens, äganderätt.

CARFAX ger härmed kunden en begränsad, icke-överförbar och icke-exklusiv licens att få tillgång till och använda vissa data angående motorfordonstransaktioner från CARFAX databas genom köpet av fordonshistorikrapporter (”VHR”) och då endast i affärssyfte vid köp eller möjligt köp av begagnade bilar, huvudsakligen för återförsäljning, eller när kunden säljer begagnade bilar (”tillåten användning”). Fordonshistorikrapporterna ska alltid vara tillgängliga, med undantag för force majeur, omständigheter som CARFAX inte kan råda över, systemstörningar eller systemunderhåll. Kunden godkänner att CARFAX kan använda telefonsystem, datakommunikation och databehandlingssystem som tillhör tredje part för att tillhandahålla rapporter till kunden. Därför är CARFAX skyldighet att tillhandahålla åtkomst till och användning av historikrapporter begränsad till de tredje parternas möjligheter att utföra sina specifika uppgifter. Kunden ska själv stå för kostnaderna för att införskaffa, underhålla och använda den utrustning, de kommunikationstjänster och de enheter som behövs för att använda rapporterna. Kunden godkänner att all immateriella äganderätt som rör alla historikrapporter är och förblir CARFAX egendom.

3. Begränsning av åtkomst och användning

CARFAX förbehåller sig rätten att avvisa ansökningar som företaget tror kommer att leda till att historikrapporterna används på ett sätt som skadar CARFAX. Kunden får inte sälja historikrapporterna eller information ur dem utan föregående skriftligt godkännande från CARFAX. Om kunden tillhandahåller en historikrapport till en tredje part får kunden inte: (A) använda historikrapporten eller informationen i olagligt syfte, (B) tillhandahålla historikrapporten eller information till en tredje part för någon form av återförsäljning eller marknadsföring, (C) tillhandahålla historikrapporten eller information till någon biltillverkare, deras finansbolag eller leasingbolag (undantaget vid normal verksamhet hos bilåterförsäljaren) eller till biltillverkares reklambyråer, (D) visa en historikrapport online för en tredje part om det inte är en ”snabbversion av CARFAX-rapport” eller (E) analysera historikrapport eller information man har fått från CARFAX, (F) använda historikrapporten för någonting annat än tillåten användning. Kunden får inte återge information om CARFAX och/eller någon historikrapport som inte överensstämmer med bestämmelserna i detta avtal och informationen i historikrapporten till en person eller ett företag. CARFAX förbehåller sig rätten att övervaka kundens användning av historikrapporterna för att säkerställa att avtalet följs och för att förhindra otillåten användning.

4. Avgifter: Förändringar.

Kunden godtar att detta är ett tidsbestämt kontrakt med månadsavgift i utbyte mot obegränsad tillgång till CARFAX-rapporter ("CARFAX Dealer Advantage-Programmet"). Månadsavgiften finns med i CARFAX Dealer Advantage-programmet och priset baseras på antalet bilar kunden har till försäljning (även beroende av specifika kampanjerbjudande vid tiden då avtalet undertecknades). Skulle antalet bilar till försäljning förändras anpassas månadsavgiften följaktligen.

5. Fakturering, betalning

CARFAX ska iordningställa och skicka en faktura i början av varje månad gällande alla avgifter som kunden ska betala för den föregående månaden eller enligt överenskommelse i ansökan om Carfax Dealer Advantage Program. Kunden ska betala alla utestående summor via banköverföring till CARFAX inom 10 dagar efter att ha mottagit fakturan. Fakturan kan skickas och betalning kan mottagas av en tredje part.

6. Brott, försenad avgift, ersättningsansvar

Om kunden bryter mot någon av bestämmelserna i avtalet, inklusive men inte begränsat till försummade betalningar enligt avtalets villkor eller om CARFAX upphäver avtalet enligt avsnitt 1, ska alla utestående avgifter omedelbart erläggas. Alla fakturor som inte har betalats inom 10 dagar efter mottagandet anses som försenade och medför en ränta på motsvarande fem procent över den europeiska centralbankens ränta, på summor som är mer än tio (10) dagar försenade, liksom på förseningsavgifter som inte strider mot gällande lagstiftning. Kunden erkänner skadeståndsansvar för alla kostnader (inklusive eventuella förseningsavgifter eller kostnader som uppstår pga. felaktig eller obehörig användning av kundens konto) som uppkommer efter användning av kundens kontonummer och lösenord. Kunden ska säkerställa att endast behöriga representanter för kundens företag har tillgång till kundens användarnamn och lösenord för att komma åt historikrapporterna.

7. CARFAX varumärken

CARFAX ger kunden en begränsad, icke-exklusiv och icke-överförbar licens att använda varumärket ”CARFAX” och andra CARFAX-varumärken och logotyper (”märken”) men då enbart i samband med kundens tillåtna användning av historikrapporterna enligt detta avtal. Kunden måste följa de varumärkesriktlinjer som tillhandahålls från början eller som CARFAX kan implementera under avtalets giltighetstid. Kunden godkänner att den egna användningen av märkena ska vara till nytta för CARFAX.

8. Friskrivningar, begränsad garanti

Kunden godkänner att CARFAX samlar in data från offentliga handlingar och andra källor och använder dessa i historikrapporterna samt att dessa data kan innehålla fel och utelämnanden. CARFAX garanterar inte att historikrapporterna är korrekta eller kompletta och CARFAX kan inte hållas ansvariga för förlust eller skada som helt eller delvis uppstår pga. företagets försumlighet eller omständigheter som företaget inte kan styra över vid införskaffning, kompilering, insamling, tolkning eller tillhandahållande av historikrapporter. Kunden medger att all information inte kan tillhandhållas inom alla behörighetsområden eller domsagor och att CARFAX saknar tillgång till viss information som kan vara tillgänglig för andra parter. Kunden medger också att det kan förekomma en viss fördröjning mellan den tidpunkt då CARFAX tar emot viss information och när den informationen sedan infogas i en historikrapport. Kunden medger att historikrapporter inte innehåller några slutsatser om ett fordons skick, och kunden åtar sig hela ansvaret vad gäller beslut om köp och eventuella transaktioner som följer efter köp av historikrapporter. Kunden medger att CARFAX enda skyldighet vid felaktiga data, efter det att kunden skriftligen har meddelat CARFAX om felaktigheterna, är att rätta den berörda informationen. CARFAX utfäster att historikrapporterna, vid tidpunkten för produktionen, ska vara så aktuella, korrekta och kompletta som man rimligtvis kan förvänta sig med hjälp av den källa/de fordonsdata och kompileringsmetoder som CARFAX normalt använder i sin verksamhetsutövning, med förbehållet att en historikrapport kan aldrig garanteras vara komplett eller felfri.

FÖREGÅENDE MENING ÄR EN BEGRÄNSAD GARANTI OCH CARFAX UTFÄSTER OCH KUNDEN MOTTAGER INGEN ANNAN GARANTI, UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD. CARFAX FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. CARFAX VARKEN MEDGER ELLER GODKÄNNER ATT NÅGON PERSON ELLER NÅGOT FÖRETAG (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL KUNDEN) UTGÅR IFRÅN ATT DET FINNS ETT ERSÄTTNINGSANSVAR I SAMBAND MED FÖRSÄLJNING AV PRODUKT ELLER TJÄNST.

9. Begränsning av ersättningsansvar

Kunden godkänner att CARFAX ersättningsansvar enligt nedan för skador, oavsett åtgärdsform, inte kan överstiga den summa kunden har betalat för den minsta månadsavgiften för den månad som den aktuella historikrapporten gjordes. Detta är kundens enda möjlighet till ersättning.

CARFAX ÄR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ERSÄTTNINGSSKYLDIGA FÖR FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SKADOR PÅ EGENDOM, SKADOR PGA. PROBLEM MED ANVÄNDNING, TIDSFÖRLUST, FÖRLUST AV VINST ELLER INKOMST, ELLER NÅGOT ANSPRÅK ELLER BEGÄRAN FRÅN TREDJE PART) ÄVEN OM CARFAX HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.

Vid ofullständig eller inkorrekt data på rapport är CARFAX ej ansvariga för eventuella kostnader eller följder.

10. Ersättningsskyldighet

Kunden ska utfärda ersättning, och hålla CARFAX och dess agenturer skadelösa, vid eventuella krav, stämningar eller skadeståndskrav som uppstår pga. kundens användning av historikrapporter, inklusive men inte begränsat till krav som härrör från saknade, ofullständiga eller felaktiga data i en historikrapport.

11. Tillämplig lagstiftning

Dessa villkor styrs av och ska upprättas i enlighet med gällande lagar i Sverige, vilket underkänner ev. bestämmelser som strider mot denna lagstiftning. Eventuella tvister eller anspråk som uppstår i samband med dessa villkor ska avgöras av domstol i Stockholm, Sverige och enligt svensk lag.

12. Hela avtalet, ändring och överlåtelse

Detta avtal utgör hela avtalet mellan parterna vad gäller det ämne som beskrivs i avtalet och avslutar och ersätter alla tidigare avtal, både muntliga och skriftliga, som rör samma ämne. CARFAX förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor. Kunden får inte överlåta avtalet utan föregående skriftligt godkännande från CARFAX.

CARFAX policy om rimlig användning

CARFAX policy om rimlig användning (”FUP”, fair usage policy) är framtagen för att förhindra bedrägeri och missbruk av vårt system.

Enligt denna policy erbjuder CARFAX Dealer Advantage Program (”DAP”) obegränsade historikrapporter (”VHR”) till återförsäljare i utbyte mot en fastställd månatlig betalning. DAP ska användas av enskilda återförsäljare i enlighet med våra villkor och denna policy (”tillåten användning”). Nedan följer en lista med exempel på åtgärder som inte anses som tillåten användning:

  • Återförsäljning av historikrapporter
  • Att dela historikrapporter med andra återförsäljare eller personer som inte är direkt anställda av återförsäljaren i DEALER ADVANTAGE PROGRAM
  • Åtkomst till historikrapporter för bilar som är registrerade/befinner sig utanför landet där återförsäljaren verkar
  • Åtkomst till ett onormalt antal historikrapporter i förhållande till återförsäljarverksamhetens storlek.
  • Andra åtgärder kan anses vara relevanta vid bedömning av tillåten användning och CARFAX förbehåller sig rätten att ta med eventuell olaglig, förbjuden, onormal eller ovanlig aktivitet i beräkningen när man fattar sitt beslut. CARFAX kan efter eget gottfinnande avsluta förhållandet med en återförsäljare, eller tillfälligt avbryta återförsäljarens DEALER ADVANTAGE PROGRAM omedelbart, om CARFAX bedömer att företaget använder sin åtkomst till historikrapporterna på ett sätt som strider mot denna policy för rimlig användning eller mot CARFAX villkor.
  • Om det är rimligt kommer CARFAX att förse återförsäljaren med ett meddelande om otillåten användning innan man avslutar eller tillfälligt avbryter DEALER ADVANTAGE PROGRAM.